จาก MDGs สู่ SDGs WHO เปิดตัวรายงานใหม่

จาก MDGs สู่ SDGs WHO เปิดตัวรายงานใหม่

วันนี้ WHO ได้เปิดตัวการวิเคราะห์ใหม่อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับแนวโน้มด้านสุขภาพทั่วโลกตั้งแต่ปี 2000 และการประเมินความท้าทายในอีก 15 ปีข้างหน้า”สุขภาพในปี 2558: จาก MDGs ถึง SDGs” ระบุตัวขับเคลื่อนหลักของความก้าวหน้าด้านสุขภาพภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ (MDGs) กำหนดการดำเนินการที่ประเทศและประชาคมระหว่างประเทศควรจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใหม่ (SDGs) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

รายงาน: “สุขภาพในปี 2558: จาก MDGs สู่ SDGs”

SDGs 17 ข้อนั้นกว้างกว่าและมีความทะเยอทะยานมากกว่า MDGs โดยนำเสนอวาระที่เกี่ยวข้องกับทุกคนในทุกประเทศเพื่อให้แน่ใจว่า “ไม่มีใครถูกทอดทิ้ง” วาระใหม่กำหนดให้การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้รับการกล่าวถึงอย่างบูรณาการ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเกือบทั้งหมดเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพหรือจะส่งผลต่อสุขภาพโดยอ้อม เป้าหมายหนึ่ง (SDG3) กำหนดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อ “สร้างหลักประกันให้ชีวิตมีสุขภาพที่ดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย” เป้าหมายทั้ง 13 ประการสร้างจากความคืบหน้าใน MDGs และสะท้อนถึงการมุ่งเน้นใหม่เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อและความสำเร็จของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ดร. Marie-Paule Kieny ผู้ช่วยผู้อำนวยการทั่วไปด้านระบบสุขภาพและนวัตกรรมของ WHO กล่าวว่า “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตัดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งหมด “มันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาด้านสุขภาพและสะท้อนถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เน้นเรื่องความเสมอภาคและเข้าถึงคนที่ยากจนที่สุดและด้อยโอกาสที่สุดในทุกหนทุกแห่ง”

แม้ว่า MDGs ด้านสุขภาพจะพลาดเป้าหมายระดับโลกไปหลายข้อ แต่ผลลัพธ์โดยรวมก็น่าประทับใจ ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา อัตราการตายของเด็กและมารดาลดลงอย่างมาก และความก้าวหน้าในการต่อสู้กับเอชไอวี วัณโรค และมาลาเรียในประเทศกำลังพัฒนา

ส่วนประกอบสำคัญสู่ความสำเร็จ ได้แก่ การเพิ่มทุนสนับสนุน

ด้านสุขภาพทั่วโลกเป็นสองเท่า การสร้างกลไกการระดมทุนใหม่และความร่วมมือ และบทบาทที่สำคัญของภาคประชาสังคมในการจัดการกับโรคต่างๆ เช่น เอชไอวี/เอดส์ การลงทุนด้านการวิจัยนำไปสู่การเพิ่มจำนวนมาตรการใหม่ๆ ในทุกประเทศ เช่น การรักษาด้วยยาต้านไวรัสสำหรับการรักษาเอชไอวี และผ้าปูที่นอนที่ใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อป้องกันโรคมาลาเรียสุขภาพและ SDGsรายงานของ WHO นำเสนอข้อมูลล่าสุดและการวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับประเด็นสำคัญที่ระบุไว้ใน SDGs ด้านสุขภาพ:

อนามัยการเจริญพันธุ์ มารดา ทารกแรกเกิด เด็กและวัยรุ่น

โรคติดเชื้อ ได้แก่ เอชไอวี วัณโรค มาลาเรีย ตับอักเสบ และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย

โรคไม่ติดต่อ (NCDs) รวมถึงโรคหัวใจ มะเร็ง และเบาหวาน;

สุขภาพจิตและการใช้สารเสพติด รวมทั้งสารเสพติดและแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตราย

การบาดเจ็บและความรุนแรง และ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

“ภาพรวม” ในหัวข้อสุขภาพที่แตกต่างกัน 34 หัวข้อ สรุปแนวโน้ม ความสำเร็จที่เกิดขึ้น เหตุผลของความสำเร็จ ความท้าทาย และลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาสุขภาพในด้านต่างๆ “ภาพรวม” เหล่านี้มีตั้งแต่มลพิษทางอากาศไปจนถึงโรคตับอักเสบไปจนถึงการบาดเจ็บจากการจราจรบนท้องถนน

ในรายงานนี้ WHO ยังสำรวจว่าสุขภาพมีส่วนสนับสนุนและได้รับประโยชน์จาก SDGs อีก 16 ข้ออย่างไร และตรวจสอบนัยยะของประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพโลก

งานของ WHO สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสุขภาพของ SDG

เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของ SDG สะท้อนถึงลำดับความสำคัญหลักในโครงการการทำงานของ WHO ในปี 2557-2562 อย่างใกล้ชิด เป้าหมายเหล่านี้จำนวนมากได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกในสมัชชาอนามัยโลกแล้ว ตัวอย่างเช่น เป้าหมายโดยสมัครใจทั่วโลกสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อที่ตั้งขึ้นในปี 2556 มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเป้าหมาย SDG 3.4 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรค NCD ก่อนวัยอันควรลงหนึ่งในสามภายในปี 2573 หน่วยงานที่กำกับดูแลขององค์การอนามัยโลกจะมีบทบาทสำคัญในการติดตามผล และการทบทวนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสุขภาพ

Credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>>slottosod.com